1. Määritelmät ja palvelunkuvaus

1.1

Määritelmät

1.1.1

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Yobbo Oy:ta tai sen yhteistyökumppaneita tai molempia asianyhteydestä riippuen.

1.1.2

Palvelulla tarkoitetaan sähköistä työllistymispalvelua, jota Yobbo Oy tarjoaa käyttäjilleen.

1.1.3

Käyttäjällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät Yobbo Oy:n palvelua.

1.1.4

Työnantajalla tarkoitetaan henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka käyttää palvelua työntekijöiden työllistämiseen riippumatta työllistämisen toteutumisesta.

1.1.5

Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää palvelua työllistymiseen riippumatta työllistymisen onnistumisesta.

1.1.6

Tehtävällä tarkoitetaan toimenpidettä, jonka työnantaja listaa palveluun työntekijän löydettäväksi tai jonka työntekijä on ottanut suorittaakseen palvelussa tai molempia näistä riippuen asianyhteydestä.

1.1.7

Ohjeilla tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

1.2

Palvelunkuvaus

1.2.1

Yobbo Oy:n omistaman Yobbo-palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Yobbo-palvelu on työllistymispalvelu, joka toimii markkinapaikkana työntekijöiden ja työnantajien välillä ja palkanmaksupalveluna työnantajille.

1.2.2

Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on sitoutunut noudattamaan palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan ohjeita.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2.2

Kaikilla rekisteröityneillä asiakkailla on oma profiili ja käyttäjätunnus. Käyttäjä on turvallisuussyistä velvoitettu paljastamaan henkilöllisyytensä kauppakumppanilleen silloin, kun hän ostaa tai myy palveluita.

2.3

Kun työ on suoritettu ja palkkio maksettu, käyttäjiä suositellaan arvioimaan kokemustaan ns. tähtiarvostelulla (1-5 tähteä), sekä valintansa mukaisesti sanallisella palautteella.

2.4

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien ohjeistuksien mukaisesti.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjätunnus palvelun käyttämistä varten. Toisena henkilönä esiintyminen saattaa tulla rangaistavaksi rikoksena.

2.5

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.6

Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 15-vuotias. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 15-vuotias. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.7

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

2.8

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai jäädyttää käyttäjätunnus milloin vain, jos käyttäjää epäillään rikoksesta, käyttäjä ei toimi ohjeistusten mukaisesti tai käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

2.9

Palveluntarjoaja on oikeutettu viranomaisilmoitukseen, jos käyttäjää epäillään rikoksesta.

2.10

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet

3.1

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua omalla nimellään. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa käyttäjä palvelusta, mikäli tämä esiintyy valheellisilla tiedoilla palvelussa. Väärällä identiteetillä esiintyminen on rikos ja Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa kaikki väärinkäytökset sen maan viranomaisille, jossa tehtävä suoritetaan.

3.2

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle.

3.3

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.4

Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota töitä tai palveluita, jotka palveluntarjoaja on kieltänyt, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

3.5

Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun kuva- tai videomateriaalia, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.6

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja ilmoittaessaan palvelun tai työn hän pyrkii kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

3.7

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota palvelua tai työtä, jonka hän on ilmoittanut. Kun työ on suoritettu työnantaja on velvoitettu maksamaan työntekijälle sovitun korvauksen. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta tapahtumasta.

3.8

Käyttäjä tiedostaa, että kun hän työntekijänä tai työnantajana on tarjonnut palvelua tai työtä, on hän myös velvollinen sitoutumaan sovittuun menettelyyn.

3.9

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän antaa jokaisen palvelun/työtehtävän jälkeen arvostelun toiselle osapuolelle (1–5 tähteä), ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

3.10

Palvelun kautta välitetyistä työtehtävistä maksetaan veroa, kuten mistä tahansa ansiotulosta silloin, kun vuosiansiot ylittävät verohallinnon asettaman verottoman ansiotulon rajan. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän vero- tai vakuutusasioista.

3.11

Palvelussa työnantaja valitsee työntekijän hoitamaan tehtävää itse. Työnantajan tulee vastata työnantajalle kuuluvista lakisääteisistä toimista. Työnantaja käyttää työsuhteessa työnantajalle kuuluvaa ohjaus- ja valvontavaltaa, eli työnantajan vastuulla on neuvoa, ohjeistaa ja valvoa työntekijää riittävästi siten, että työntekijä pystyy suoriutumaan tehtävistään.

3.12

Käyttäjien tulee sopia mahdolliset tehtävää koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa palvelun ylläpitäjille, jotta asiaan voidaan puuttua.

3.13

Käyttäjä on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

3.14

Työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada kirjallinen todistus työnantajaltaan, jonka palveluntarjoaja voi toimittaa työntekijälle palvelussa erikseen ilmoitetulla tavalla.

4. Palvelutarjoajan oikeudet ja vastuu

4.1

Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjille mobiiliapplikaation, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluntarjoaja pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, käyttäjien palvelussa ilmoittamista palveluista tai töistä, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

4.5

Palveluntarjoaja toimii vain työnvälittäjänä ja palkanmaksupalveluna eikä näin ole vastuussa palvelun tai töiden toteutumisesta, palvelun tai töiden laadusta taikka mistään epäoikeudenmukaisesti tapahtuneesta seikasta palvelun tai työn aikana.

4.6

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, jotka tapahtuvat palveluntarjoajan välittämien palveluiden tai töiden aikana.

4.7

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.8

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista jotka tapahtuvat tehtävien aikana tai niistä johtuen.

4.9

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjän käyttäjätunnus käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

4.10

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.

Käyttäjällä ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11

Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai palvelun laadun parantamista varten.

4.12

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

4.13

Palveluntarjoaja laskuttaa maksullisesta palvelusta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla. Maksun myöhästyessä palveluntarjoajalla on oikeus lähettää käyttäjälle muistutuslasku sekä periä käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun.

4.14

Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet palveluun luotuun sisältöön, kuten video-esittelyihin tai kuviin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden käyttää palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuunottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

5. Työsopimukset, työsuhteet ja palkanmaksu

5.1

Palveluntarjoaja toimii työnvälittäjänä palvelun käyttäjien välillä. Palvelun kautta tarjotut ja vastaanotetut työtehtävät muodostavat sopimussuhteen palvelua käyttävän työnantajan ja työntekijän välillä. Palveluntarjoaja ei ole sopimuskumppani palvelun kautta sovituissa työsuhteissa.

5.2

Palvelun kautta solmitut käyttäjien väliset työsuhteet ovat aina määräaikaisia ja kestävät sovitun työtehtävän suorittamisen ajan. Työstä maksettava palkka määritellään mobiiliapplikaation luotavan työtehtävän yhteydessä.

5.3

Palvelun käyttäjät valtuuttavat Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit hoitamaan työtehtävän palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet työnantajan puolesta. Valtuutettu voi hoitaa palvelun käyttäjän puolesta palkkaamiseen, palkanmaksuun ja saatuihin palkkioihin liittyviä lakisääteisiä velvoitteita suhteessa viranomaisiin ja muihin tahoihin kuten työntekijään/työnantajaan, verottajaan, työeläkeyhtiöihin, vakuutusyhtiöihin, työttömyysvakuutusrahastoihin sekä työntekijäjärjestöihin.

5.3.1

Selkeyden vuoksi todetaan, että yllämainitulla tarkoitetaan myös kotitalousvähennystä ja rakentamisen ilmoituksia verottajalle.

5.4

Valtuutus alkaa käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja palveluntarjoajan myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun. Palvelun käytön aikana käyttäjältä ei kysytä uudelleen valtuutusta tai allekirjoitusta. Valtuutus on voimassa tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

6.1

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä.

Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

6.2

Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

7.1

Käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja palveluntarjoajan myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun.

7.2

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

7.3

Sopimuksen päättyessä palveluntarjoaja sulkee käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston palvelusta.

8. Sopimuksen siirtäminen

8.1

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

8.2

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus.

8.3

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.2

Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla.

Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yobbo Oy

Y-tunnus: 2718807-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Muhamad Wahab

ceo@yobbo.fi

Yhteystiedot:

Yobbo Oy/ Muhamad Wahab

3. Rekisterin nimi

Yobbo -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelu on yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä.

Rekisteröityessään käyttäjä tunnistautuu Facebook-tunnuksillaan ja palveluun kirjautuminen tapahtuu Facebook-tunnuksilla.

Käyttäjä on vastuussa Facebook-salasanansa salassapidosta sekä omilla Facebook-tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Yobbo Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Yobbo Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
 • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kaupunki, maakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Käyttäjän henkilötunnus (tarvitaan palkanmaksua sekä työnantajavelvoitteiden hoitoa varten)
 • Käyttäjien kuvia
 • Käyttäjien itsestään tekemiä kuvauksia
 • Muiden käyttäjien tekemiä arvosteluja käyttäjästä, sekä käyttäjien välistä keskinäistä yhteydenpitoa
 • (palvelussa on chat-toiminto)
 • Työnantajien lähettämät tehtäväilmoitukset sisältäen tapauksen kuvauksen, tehtävän suorituspaikan osoitteen, maksettavan korvauksen sekä muita tehtävään liittyviä tietoja
 • Työntekijän lähettämät tarjoukset tehtävän suorittamisesta
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Käyttäjien tiedot siirretään palveluun Facebookista:

 • Julkinen profiili, eli riippuen käyttäjän asetuksista ja tiedoista esim. nimi ja profiilikuva
 • Kaverilista
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäpäivä (kerätään, koska vaikuttaa eläkemaksuihin)

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti itse antamat tiedot.

Toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit käyttäjästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien tietoja saatetaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kampanjoita, suoramarkkinointia, yhteistyöhankkeita, kohdennettuja tarjouksia tai muita vastaavia tarkoituksia varten.

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito, verojen maksu, työsopimusten laatiminen, työhistorian kirjaaminen tai muut työntekoon liittyvät velvoitteet.

Palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömät henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot) siirtyvät automaattisesti Yobbo Oy:n yhteistyökumppanille, joka vastaa palkanmaksusta sekä työnantaja ja viranomaisvelvoitteista (verot, eläkkeet, ilmoitukset ja muut velvoitteet), jotka liittyvät Yobbo-palvelun avulla suoritettuihin tehtäviin.

Yobbo Oy pidättää oikeuden luovuttaa palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja myös muille yhteistyökumppaneille, kuitenkin siten, että tietojen luovuttamisen tulee olla välttämätöntä palvelun käyttämisen ja palkan maksamisen mahdollistamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Yksityisyyden suojan piirissä olevia tietoja (esim. henkilötunnus) toimitetaan ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamisen kannalta. Nämä yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet ehdottomaan luottamuksellisuuteen tietojen osalta.

Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen

Käyttäjä voi tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot suoraan palvelun applikaatiosta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan applikaatiosta, tai ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitoon.